همکاری با ما

شرایط همکاری:

-همکاری اولیه به صورت آزمایشی به مدت 3 ماه می باشد.
-شرکت میتواند طی این از ادامه همکاری(در صورت عدم حصول رضایت)جلوگیری کند.
-پورسانت و پاداش ها در طول مدت زمان آزمایشی نیز پرداخت می گردد.
-راه ارتباطی به صورت مجازی از طریق واتساپ می باشد و تمامی مکالمات از این طریق از نظر قانونی و حقوقی دارای اعتبار و استناد می باشد.